Dla Klientów Indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka prowadzi sprawy Klientów Indywidualnych, w szczególności w zakresie:

Prawo cywilne

 • windykacja należności (przedsądowa, sądowa) wraz z postępowaniem egzekucyjnym
 • pozwy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • odpowiedzialność za długi małżonka,
 • skarga pauliańska,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
 • sprzedaż, najem, dzierżawa lokali,
 • waloryzacja polis oraz kaucji gwarancyjnych,
 • doradztwo w przedmiocie wszelkich czynności cywilno-prawnych, w tym co do skutków w zakresie prawa podatkowego.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • spis inwentarza,
 • zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku,
 • doradztwo z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawo własności, użytkowania, użytkowania wieczystego

 • ustanowienie i zniesienie służebności osobistej i gruntowej,
 • ustanowienie i zniesienie służebności przesyłu,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • opłata roczna za użytkowanie wieczyste,
 • opłata adiacencka,
 • eksmisje z lokalu.

Prawo pracy

 • roszczenia ze stosunku pracy (m.in. przywrócenie do pracy; uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne; itp.),
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą,
 • wypadki przy pracy i w drodze do pracy,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • mobbing,
 • projektowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo w sprawach problematyki zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
 • doradztwo w sprawach problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą a pracownikami oraz organizacjami związkowymi,
 • reprezentacja interesów pracownika przed organami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi.

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy,
 • kapitał początkowy,
 • podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • przywrócenie terminu do opłacenia składek.

Prawo ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych

 • reprezentacja w sprawach przeciwko podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową,
 • pomoc w egzekucji świadczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia,
 • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
 • projektowanie i sporządzanie opinii prawnych dotyczących zastosowania przepisów prawa ubezpieczeniowego, regulaminów ubezpieczeniowych, w szczególności w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i auto casco,
 • projektowanie i sporządzanie opinii w przedmiocie umów ubezpieczeniowych.

Prawo podatkowe

 • odpowiedzialność osób trzecich, w tym małżonka, za długi podatnika, płatnika i inkasenta,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatki lokalne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • separacje,
 • rozwody,
 • stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa,
 • podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • przysposobienie dziecka,
 • eksmisja małżonka,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo konkurencji i konsumentów

 • uznanie wzorców umownych za niedozwolone,
 • umowy deweloperskie,
 • pozwy o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy konsumenckiej,
 • upadłość konsumencka.

Prawo bankowe

 • realizacja roszczeń Klienta banku wynikających z zawartej umowy i z przepisów prawa,
 • naruszenie tajemnicy bankowej i związane z tym roszczenia,
 • uprawnienia spadkobierców do środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Prawo turystyczne

 • spory z organizatorami turystyki ( biurami i agentami turystycznymi),
 • dochodzenie zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Prawo lokalowe i spółdzielcze

 • najem lokalu mieszkalnego i związanych z tym roszczeń najemcy i wynajmującego,
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni,
 • eksmisje.

Zastępstwo prawne przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym

 • reprezentacja w sprawach cywilnych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, nakazowym upominawczym, uproszczonym, zabezpieczającym przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) oraz przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz interwenienta,
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w sprawach komorniczych, przed organami egzekucyjnymi w administracji, w szczególności ZUSem i Urzędem Skarbowym,
 • pomoc wierzycielom w egzekucji świadczeń.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka oferuje Klientom indywidualnym pomoc prawną polegającą na: udzielaniu porad prawnych, wydawaniu opinii prawnych, w tym opinii w przedmiocie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, przygotowywaniu pism, umów i innych aktów prawnych, prowadzeniu negocjacji ugodowych, jak również reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracyjnymi.