Profesjonalną obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka oferuje profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, szczególnie w następującym zakresie:
Działalność gospodarcza

 • pomoc prawna przy podejmowaniu działalności gospodarczej na terenie Polski, w tym w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności oraz rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze,
 • pomoc w zakresie uzyskiwania pozwoleń, koncesji i licencji,
 • stałe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa oraz umów ( umowy handlowe, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie),
 • przygotowywanie audytów prawnych podmiotów gospodarczych w celu określenia ryzyk prawnych wiążących się z planowaną przez przedsiębiorcę transakcją,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym przygotowywanie propozycji układowych,
 • windykacja należności od dłużników przedsiębiorstwa,
 • zastępowanie przedsiębiorcy w postępowaniach przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracyjnymi, w tym organami podatkowymi.

Sprawy korporacyjne

 • kompleksowa obsługa prawna spółek cywilnych oraz prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, obejmująca, w szczególności, zmiany w składach organów spółek, powoływanie prokurentów, projektowanie oraz zmiany umów i statutów spółek, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów lub akcji,
 • obsługa prawna podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym,
 • kompleksowa obsługa prawna zarządu, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • pomoc prawna w zakresie nabywania i zbywania przedsiębiorstw prywatnych oraz nieruchomości rolnych,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia spółek, przedsiębiorstw oraz innych jednostek organizacyjnych,
 • pomoc w zakresie postępowań rejestracyjnych oraz likwidacyjnych przed KRS.

Transformacje spółek

 • reprezentacji firm w transakcjach, których przedmiotem jest zbywanie udziałów lub akcji spółek, konwersja wierzytelności, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenie i podział spółek
 • pomoc prawna w zakresie przygotowania i realizacji czynności: marketingowych, decyzyjnych i rejestracyjnych w procesach transformacyjnych spółek,
 • obsługa prawna organów spółek w zakresie prowadzenia procedur transformacyjnych spółek.

Kontrakty w obrocie cywilnym i handlowym

 • projektowanie i opiniowanie umów, w tym wzorców umownych, w obrocie cywilnym i handlowym takich jak: umów sprzedaży (w tym konsumenckich, na raty, na próbę, odkupu i pierwokupu), umów darowizny, zmiany, użyczenia,
 • projektowanie i opiniowanie umów o używanie rzeczy i praw: umów najmu, dzierżawy, użyczenia, umów licencyjnych, o prawa autorskie, umów know – how, franchaisingu, leasingu, timecheringu,
 • projektowanie i opiniowanie umów w zakresie prowadzenia inwestycji: umów o prace geodezyjne, kartograficzne, geologiczne i projektowe, umów o roboty budowlane i o dzieło,
 • opracowanie i opiniowanie umów pośrednictwa: agencji, komisu, brokerskich, dealerskich,
 • projektowanie i opiniowanie umów o kredyt, pożyczki (także bankowej), umów poręczeń,
 • projektowanie i opiniowanie umów przewozowych: osób i rzeczy, spedycji, składu, dostawy i przechowania,
 • projektowanie umów spółek cywilnych i handlowych,
 • projektowanie i opiniowanie umów o podłożu finansowym, dotyczących potrąceń wierzytelności, przewłaszczenia na zabezpieczenie, factoringu, sponsoringu,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów wynikających z umów i innych czynności cywilnoprawnych,
 • projektowanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich.

Prawo pracy

 • reprezentacja interesów pracodawcy przed inspektorem pracy, organami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komisjami pojednawczymi,
 • reprezentacja interesów pracodawcy przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
 • wypadki przy pracy i w drodze do pracy,
 • projektowanie umów z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wewnętrznych aktów prawnych pracodawcy
 • doradztwo w sprawach problematyki zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
 • pomoc w sprawach problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą a pracownikami oraz organizacjami związkowymi.

Administracja i postępowania administracyjne

 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska,
 • doradztwo w zakresie gospodarowania nieruchomościami, prawa transportowego,
 • pomoc w zakresie problematyki zamówień publicznych,
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo własności intelektualnej

 • doradztwo w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich do systemów informatycznych, utworów literackich, dzieł plastycznych, muzycznych, architektonicznych, audiowizualnych itp.,
 • projektowanie umów dotyczących wykorzystania poszczególnych pól eksploatacji utworów artystycznych i praw pokrewnych,
 • przygotowanie umów rozporządzających, licencyjnych oraz umów o dzieło,
 • projektowanie oraz opiniowanie umów z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Audyt prawny

 • analiza prawna polegająca na badaniu dokumentów w zakresie niezbędnym dla wyjaśnienia problematycznych kwestii prawnych, ocenie istniejących zagrożeń,
 • analiza prawna statusu nieruchomości gruntowych i budynkowych,
 • analiza prawna działalności przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,
 • analiza prawna, na życzenie Klienta, również poza siedzibą Kancelarii.

Negocjacje i mediacje

 • doradztwo w zakresie porozumień handlowych między przedsiębiorcami, warunków współpracy i kooperacji,
 • pomoc w zakresie negocjacji, renegocjacji umów i kontraktów handlowych,
 • pomoc w sprawach porozumień między przedsiębiorcami a organizacjami związkowymi i pracownikami.

Zastępstwo prawne przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym

 • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach cywilnych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym, zabezpieczającym przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) oraz przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz interwenienta,
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w sprawach komorniczych, przed organami egzekucyjnymi w administracji, w szczególności ZUSem i Urzędem Skarbowym,
 • pomoc przedsiębiorcom w egzekucji świadczeń.

Obsługa prawna może być realizowana:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem internetu,
 • za pośrednictwem faxu,
 • w siedzibie przedsiębiorcy,
 • w innym miejscu wskazanym przez Klienta

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Mrozka proponuje rozliczenie w oparciu o zestawienia czasu pracy ( rozliczenie godzinowe) lub przy zleceniu stałej obsługi radcy prawnego w dniach roboczych i określeniu limitu godzin obsługi prawnej – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego jest opłatą stałą w ramach umówionego limitu godzin, uzgodnionego wspólnie z Klientem, tak by przewidywany czas pracy został dopasowany do Jego potrzeb. W przypadku przekroczenia przewidywanego miesięcznego limitu godzin w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, koszt obsługi prawnej za godziny ponad umówiony limit czasu pracy, obliczany jest według stawek za godzinę zegarową, przy założeniu, iż stawki stałych Klientów są niższe, aniżeli podmiotów korzystających z usług prawnych jednorazowo.